ilukste.lvJaunumi

ilukste.lv Profile

ilukste.lv

Title:Jaunumi

Description:Jaunumi Ilūkstes novada pa?valdība, Re?. Nr. 90000078782, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, 65447850, dome@ilukste.lv meklēt Novads Novada simbolika Pilsētas un pagasti Ilūkstes pils

Keywords:

Discover ilukste.lv website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

ilukste.lv Information

Website / Domain: ilukste.lv
Website IP Address: 84.237.221.157
Domain DNS Server: ns2.dns.lv,ns1.dns.lv

ilukste.lv Rank

Alexa Rank: 2985365
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ilukste.lv Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,685
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $467
Yearly Revenue: $5,685
Daily Unique Visitors: 1,433
Monthly Unique Visitors: 42,990
Yearly Unique Visitors: 523,045

ilukste.lv Keywords accounting

Keyword Count Percentage

ilukste.lv WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache/2.4.10
Date Wed, 21 Feb 2018 20:23:54 GMT

ilukste.lv Traffic Sources Chart

ilukste.lv Alexa Rank History Chart

ilukste.lv aleax

ilukste.lv Html To Plain Text

Jaunumi Ilūkstes novada pa?valdība, Re?. Nr. 90000078782, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, 65447850, dome@ilukste.lv meklēt... Novads Novada simbolika Pilsētas un pagasti Ilūkstes pilsēta Subates pilsēta Bebrenes pagasts Mana Bebrene Pilskalnes pagasts Dvietes pagasts ?ēderes pagasts Eglaines pagasts Prodes pagasts Vēsture Tūrisms Fotogalerija Novada vēstis Viegli lasīt Pa?valdību vēlē?anas Dome Deputāti Domes sēdes Domes zi?as Darba kārtība Komitejas Finan?u Attīstības ... Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu Komisijas Administratīvā Dzīvok?u Privatizācijas un īpa?umu atsavinā?anas Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes Vides un saimniecisko jautājumu Vēlē?anu Pedago?iski medicīniskā komisija Publiskie dokumenti Gada publiskie pārskati Domes sē?u lēmumi Bud?eta izpilde Attīstības programma un stratē?ija Teritorijas plānojums Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi Ilūkstes novads (Ilūkste, Bebrene, Pilskalne, ?ēdere) Dviete Eglaine Subate un Prode Pazi?ojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsāk?anu Normatīvie akti Saisto?o noteikumu projekti Saisto?ie noteikumi Iek?ējie normatīvie akti Pa?valdība Rekvizīti Pa?valdības nolikums Pa?valdības struktūra Pārvaldes Bebrenes pagasta pārvalde Dvietes pagasta pārvalde Eglaines pagasta pārvalde Pilskalnes pagasta pārvalde Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde ?ēderes pagasta pārvalde Izglītības, kultūras un sporta noda?a Informācija Zi?as Gadagrāmata Metodiskais darbs Metodiskās apvienības Olimpiādes Sasniegumi Sākumskolas sasniegumi PD_ZPD Sasniegumi intere?u izglītībā Darba plāns Normatīvie akti PPDKN Projekti Sports Novada pasākumu kalendārs Nolikumi Velomaratons Ielu skrējiens Kross Vieglatlētikas rekordi Vieglatlētikas rekordi telpās Attīstības plāno?anas noda?a Projekti ES struktūrfondi Dzimtsarakstu noda?a Informācija Dzimtsarakstu noda?as arhīvs Pakalpojumi Statistika Sadarbības iestādes Būvvalde Veidlapas Iesniedzamā dokumenta veids Būvniecības ieceres un pie?emtie lēmumi Līdzdalība kapitālsabiedrībās Iestādes Izglītības iestādes PII "Zvani??" Ilūkste PII "Zvani??" Bebrenes Subates Pasākumi Eglaines pamatskola Pa?novērtējuma zi?ojums Pasākumi Subates pamatskola Pa?vērtējums Pasākumi Ilūkstes 1. vidusskola Pasākumi Bebrenes VP vidusskola Vispārējā izglītība Kla?u vizītkarte Foto Skolas tradīcijas Profesionālā izglītība Pa?novērtējums Video Pa?novērtējums Pasākumi Ilūkstes Sadraudzības vidusskola pa?novērtējums Pasākumi Bērnu un jaunie?u centrs Sē?u istaba Pasākumi Mūzikas un mākslas skola Pa?novērtējums Iesniegumi Pasākumi Sporta skola Pasākumi INSS sporta centrs Raudas internātpamatskola Pasākumi Centrālā bibliotēka Bibliotēkas Bērnu Ilūkstes Bebrenes Dvietes Eglaines Pa?ulienas Pilskalnes ?ēderes Subates Struktūra Nolikums Noteikumi Datoru izmanto?ana Pasākumu plāns Internetadreses ESIP Kontakti Pasākumi 2016. gads Kultūras centrs Kultūras nami Bebrenes Dvietes Eglaines ?ēderes Subates Kontakti pasākumu plāns Kolektīvi Ilūkstes KC Bebrenes KN Dvietes KN ?ēderes KN Subates KN Brīvdabas estrādes pasākumi Maksas pakalpojumi Sociālais dienests Par mums Nolikums Struktūra Kontakti Sociālais atbalsts ?imenēm ar bērniem Pa?valdībā pieejamie sociālie pakalpojumi Valsts finansētie sociālie pakalpojumi Sabiedrībā balstīti pakalpojumi Logo Sociālās aprūpes iestādes SIA "VC "Ilūkste"" SIA "VSAC ?Subate”" DAC "Fēnikss" SIA "Miera nams" SIA "VC "Ilūkste"" Organizatoriskā struktūra Bebrenes feld?erpunkts Dvietes feld?erpunkts Eglaines feld?erpunkts ?ēderes feld?erpunkts Bāri?tiesa Nolikums Kontaktinformācija Pārskats SIA "Ornaments" Pakalpojumi un tarifi Komunālie Pasa?ieru pārvadājumi Traktoru izmanto?ana Pirts Autobusu mar?ruti ?ēdere -Eglaine ?ēdere -Pa?uliena Ilūkste -Rauda Ilūkste -Kazimiri??i Pilskalne -Kazimiri??i Pilskalne -Ilūkste Ilūkste -Do?naja Ilūkste -Eglaine Projekti Iepirkumi Iepirkumi Novada pa?valdība SIA VC Ilūkste SIA VSAC Subate SIA "Ornaments" Citi Izsoles, konkursi Iznomājamo (brīvo) pa?valdības zemju saraksts Pakalpojumi Pasākumi Sēlijas novadu apvienība Kontakti Ilūkstes 1.vidusskolā noslēdzies konkurss "Profesijas" Drukāt E-pasta adrese Deta?as Pēdējās izmai?as: 07 Aprīlis 2017 29. martā Ilūkstes 1. vidusskolas sākumskolā notika karjeras izglītības pasākums - konkurss "Profesijas". Pasākumu organizēja un vadīja 2.klases skolēni un audzinātāja Sarmīte Isoda. Lasīt tālāk ... Aicinām pieteikties Lieldienu kausa izcī?as sacensībām basketbolā Drukāt E-pasta adrese Deta?as Pēdējās izmai?as: 07 Aprīlis 2017 15. aprīlī plkst. 10.00 Ilūkstes 1. vidusskolas sporta zālē norisināsies tradicionālās Lieldienu kausa izcī?as sacensības basketbolā. Aicinām veidot komandas visu Ilūkstes novada pagastu un pilsētu pārstāvjus, kā arī viesus. Nolikumu skatīt ?EIT! Baseins - ieguldījums bērnu nākotnē Drukāt E-pasta adrese Deta?as Pēdējās izmai?as: 07 Aprīlis 2017 Sākot no aizvadītā gada decembra Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra baseinā ir iespēja baseinu apmeklēt pa?iem mazākajiem . Speciāliste no Prei?iem, Diāna Vucāne vada nodarbības kā zīdai?iem tā bērniem līdz 6 gadu vecumam. Lasīt tālāk ... Aicinām jaunie?us uz izlozi par darba vietām vasarā Drukāt E-pasta adrese Deta?as Pēdējās izmai?as: 07 Aprīlis 2017 Ilūkstes novadā dalībai pasākumā "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs'' ir pieteicies lielāks skaits jaunie?u, kā ir iespējams nodro?ināt darba vietas. Tādē? tiks rīkotas izlozes. Lasīt tālāk ... Pazi?ojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsāk?anu Drukāt E-pasta adrese Deta?as Pēdējās izmai?as: 07 Aprīlis 2017 Saska?ā ar Ilūkstes novada domes 2016. gada 25. augusta sēdes lēmumu Nr. 323 (protokols Nr. 10, 11. §) ?Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam darba uzdevuma apstiprinā?anu izstrādes uzsāk?anai” ir uzsākta jauna Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam izstrāde un apstiprināts Darba uzdevums. Lasīt tālāk ... Pazi?ojums deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem Drukāt E-pasta adrese Deta?as Pēdējās izmai?as: 07 Aprīlis 2017 Ilūkstes novada vēlē?anu komisijas darba laiks deputātu kandidātu sarakstu iesnieg?anai 2017. gada 3. jūnija pa?valdības vēlē?anām: Lasīt tālāk ... Iedvesmojo?i stāsti par darbu laukos Drukāt E-pasta adrese Deta?as Pēdējās izmai?as: 07 Aprīlis 2017 Darbs laukos, tā var būt arī Tava starta platforma izaugsmei, izvēlei par labu dinamiskai ikdienai! Ar ?ādu ideju, likt skolēniem aizdomāties par iespējām, ko sniedz lauki, Daugavpils Lauksaimniecības apvienība kopā ar biedrību "Latvijas Jauno zemnieku klubs" (JZK) 29.martā viesojās IIūkstes 1.vidusskolā un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā. Lasīt tālāk ... Sociālās rehabilitācijas iespējas atkarības problēmu risinā?anai pilngadīgām personām Drukāt E-pasta adrese Deta?as Pēdējās izmai?as: 07 Aprīlis 2017 Atkarīgs cilvēks, sakarā ar savu atkarību, atkārtotas reizes nonāk moko?ās dzīves situācijās, zaudē darbu, ?imeni, jebkādas atbalsta personas, bet, ...

ilukste.lv Similar Website

Domain WebSite Title
ikskile.lv Jaunumi
lvs.lv Jaunumi
latvjulietas.lv JAUNUMI
salmet.lv Jaunumi
cesutirgus.lv Jaunumi
lamsf.lv Jaunumi
eldosports.lv Jaunumi
cfca.lv Jaunumi
rdstudija.lv Jaunumi
baltezers.lv BALTEZERS :: Jaunumi
astarots.lv Astarots.lv Jaunumi
pasakas.net Jaunumi : Pasakas.net
nometnes.gov.lv Jaunumi - Nometnes.gov.lv
krikumi.lv krikumi.lv - Jaunumi
kbvestnesis.lv Sākums/Jaunumi
dr.lv Dr.lv - Jaunumi
muki.lv ... muki.lv - Jaunumi ...
lvcarp.lv LVcarp - Jaunumi